رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون به دیناستفاده شود: 1 نیوتون [N] = 100 000 دین [dyn]


تبدیل نیوتونبه دین