رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون به کیلوگرم-نیرواستفاده شود: 1 نیوتون [N] = 0,101 971 621 297 79 کیلوگرم-نیرو [kgf]


تبدیل نیوتونبه کیلوگرم-نیرو