رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون به کیلوپوند-نیرواستفاده شود: 1 نیوتون [N] = 0,000 224 808 943 099 71 کیلوپوند-نیرو [kip]


تبدیل نیوتونبه کیلوپوند-نیرو