رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 نیوتون [N]

=   0,000 224 808 9 کیلوپوند-نیرو [kip]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون به کیلوپوند-نیرواستفاده شود.


نیوتون / N   ->   کیلوپوند-نیرو / kip