نیوتون -> کیلوپوند-نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون به کیلوپوند-نیرواستفاده شود: 1 نیوتون [N] = 0,000 224 808 943 099 71 کیلوپوند-نیرو [kip]تبدیل نیوتونبه کیلوپوند-:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نیرو'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نیوتون [N]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپوند-نیرو [kip]'.