نیوتون-متر -> اینچ-پوند

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نیوتون-متر به اینچ-پونداستفاده شود: 1 نیوتون-متر [Nm] = 8,850 745 791 327 2 اینچ-پوند [inlb]تبدیل نیوتون-متربه اینچ-پوند:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نیوتون-متر [Nm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ-پوند [inlb]'.