رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نور-دقیقه به فورلانگاستفاده شود: 1 نور-دقیقه = 89 415 550,584 586 فورلانگ


تبدیل نور-دقیقهبه فورلانگ