رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نور-دقیقه به مایل (بین المللی)استفاده شود: 1 نور-دقیقه = 11 176 943,823 073 مایل (بین المللی) [mi]


تبدیل نور-دقیقهبه مایل (بین المللی)