رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نور-ثانیه به Twipاستفاده شود: 1 نور-ثانیه = 16 996 964 395 056 Twip


تبدیل نور-ثانیهبه Twip