رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله pC·m به مگادبایاستفاده شود: 1 pC·m = 299 792 458 178,09 مگادبای [MD]


تبدیل pC·mبه مگادبای