پا بر ساعت -> مایل دریایی بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ساعت به مایل دریایی بر ساعتاستفاده شود: 1 پا بر ساعت [fph] = 0,000 164 578 975 878 16 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]تبدیل پا بر ساعتبه مایل دریایی بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا بر ساعت [fph]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مایل دریایی بر ساعت [nm/h]'.