پا بر ساعت بر ثانیه -> متر بر ثانیه مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ساعت بر ثانیه به متر بر ثانیه مربعاستفاده شود: 1 پا بر ساعت بر ثانیه [fph/s] = 0,000 084 666 67 متر بر ثانیه مربع [m/s²]تبدیل پا بر ساعت بر ثانیهبه متر بر ثانیه مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا بر ساعت بر ثانیه [fph/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'متر بر ثانیه مربع [m/s²]'.

پا بر ساعت بر ثانیه -> متر بر ثانیه مربع