رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ساعت بر ثانیه به متر بر ثانیه مربعاستفاده شود: 1 پا بر ساعت بر ثانیه [fph/s] = 0,000 084 666 67 متر بر ثانیه مربع [m/s²]


تبدیل پا بر ساعت بر ثانیهبه متر بر ثانیه مربع