پا بر ثانیه -> اینچ بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ثانیه به اینچ بر ثانیهاستفاده شود: 1 پا بر ثانیه [fps] = 12 اینچ بر ثانیه [ips]تبدیل پا بر ثانیهبه اینچ بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا بر ثانیه [fps]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ثانیه [ips]'.

پا بر ثانیه -> اینچ بر ثانیه