رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ثانیه به اینچ بر ثانیهاستفاده شود: 1 پا بر ثانیه [fps] = 12 اینچ بر ثانیه [ips]


تبدیل پا بر ثانیهبه اینچ بر ثانیه