رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا بر ثانیه [fps]

=   0,681 818 181 8 مایل بر ساعت [mph]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ثانیه به مایل بر ساعتاستفاده شود.


پا بر ثانیه / fps   ->   مایل بر ساعت / mph