رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ثانیه به مایل بر ساعتاستفاده شود: 1 پا بر ثانیه [fps] = 0,681 818 181 818 18 مایل بر ساعت [mph]


تبدیل پا بر ثانیهبه مایل بر ساعت