رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا بر ثانیه مربع [fps²]

=   0,000 189 393 9 مایل بر ثانیه مربع [mps²]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا بر ثانیه مربع به مایل بر ثانیه مربعاستفاده شود.


پا بر ثانیه مربع / fps²   ->   مایل بر ثانیه مربع / mps²