پا جیوه -> کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا جیوه به کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربعاستفاده شود: 1 پا جیوه [ftHg] = 0,004 143 786 104 327 2 کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]تبدیل پا جیوهبه کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا جیوه [ftHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]'.