پا جیوه -> کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا جیوه به کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربعاستفاده شود: 1 پا جیوه [ftHg] = 0,414 378 610 432 72 کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]تبدیل پا جیوهبه کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا جیوه [ftHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]'.