رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا جیوه به مگاپاسکالاستفاده شود: 1 پا جیوه [ftHg] = 0,040 636 66 مگاپاسکال [MPa]


تبدیل پا جیوهبه مگاپاسکال