پا-پوند-نیرو -> مگاالکترون‌ولت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو به مگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو [ftlbf] = 8 462 346 351 707,5 مگاالکترون‌ولت [MeV]تبدیل پا-پوند-نیروبه مگاالکترون‌ولت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو [ftlbf]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مگاالکترون‌ولت [MeV]'.