رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا-پوند-نیرو در دقیقه [ft-lb/min]

=   2,141 779 105 761 ×10-5 BTU/s

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در دقیقه به BTU/sاستفاده شود.


پا-پوند-نیرو در دقیقه / ft-lb/min   ->   BTU/s