رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در دقیقه به kcal/minاستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در دقیقه [ft-lb/min] = 0,000 323 831 553 532 87 kcal/min


تبدیل پا-پوند-نیرو در دقیقهبه kcal/min