رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ساعت به اسب بخاراستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در ساعت [ft-lb/h] = 0,000 000 512 055 386 577 78 اسب بخار [HP]


تبدیل پا-پوند-نیرو در ساعتبه اسب بخار