پا-پوند-نیرو در ساعت -> اسب بخار

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ساعت به اسب بخاراستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در ساعت [ft-lb/h] = 0,000 000 512 055 386 577 78 اسب بخار [HP]تبدیل پا-پوند-نیرو در ساعتبه اسب بخار:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو در ساعت [ft-lb/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اسب بخار [HP]'.