رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا-پوند-نیرو در ساعت [ft-lb/h]

=   5,120 553 865 777 8×10-7 اسب بخار [HP]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ساعت به اسب بخاراستفاده شود.


پا-پوند-نیرو در ساعت / ft-lb/h   ->   اسب بخار / HP