رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ثانیه به BTU/minاستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s] = 0,077 104 047 807 395 BTU/min


تبدیل پا-پوند-نیرو در ثانیهبه BTU/min