رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ثانیه به ارگ در ثانیهاستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s] = 13 558 179,483 314 ارگ در ثانیه [erg/s]


تبدیل پا-پوند-نیرو در ثانیهبه ارگ در ثانیه