رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]

=   13 558 179,483 314 ارگ در ثانیه [erg/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ثانیه به ارگ در ثانیهاستفاده شود.


پا-پوند-نیرو در ثانیه / ft-lb/s   ->   ارگ در ثانیه / erg/s