پا-پوند-نیرو در ثانیه -> ارگ در ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوند-نیرو در ثانیه به ارگ در ثانیهاستفاده شود: 1 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s] = 13 558 179,483 314 ارگ در ثانیه [erg/s]تبدیل پا-پوند-نیرو در ثانیهبه ارگ در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'ارگ در ثانیه [erg/s]'.