رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوندال به الکترون‌ولتاستفاده شود: 1 پا-پوندال [ftpdl] = 263 017 765 291 970 000 الکترون‌ولت [eV]


تبدیل پا-پوندالبه الکترون‌ولت