رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پا-پوندال [ftpdl]

=   2,630 177 652 919 7×1017 الکترون‌ولت [eV]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پا-پوندال به الکترون‌ولتاستفاده شود.


پا-پوندال / ftpdl   ->   الکترون‌ولت / eV