رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (بریتانیا) به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 پاینت (بریتانیا) [pt] = 0,004 765 674 603 174 6 بشکه (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل پاینت (بریتانیا)به بشکه (مایع ,ایالات متحده)