رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پاینت (بریتانیا) [pt]

=   0,004 765 674 6 بشکه (مایع ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (بریتانیا) به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود.


پاینت (بریتانیا) / pt   ->   بشکه (مایع ,ایالات متحده)