پاینت (بریتانیا) -> گالون (خشک ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (بریتانیا) به گالون (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 پاینت (بریتانیا) [pt] = 0,129 007 100 938 42 گالون (خشک ,ایالات متحده)تبدیل پاینت (بریتانیا)به گالون (خشک ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پاینت (بریتانیا) [pt]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (خشک ,ایالات متحده)'.