رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (بریتانیا) به لیتراستفاده شود: 1 پاینت (بریتانیا) [pt] = 0,568 261 285 249 35 لیتر [l]


تبدیل پاینت (بریتانیا)به لیتر