رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (خشک ,ایالات متحده) به میکرومتر مکعباستفاده شود: 1 پاینت (خشک ,ایالات متحده) = 550 610 471 357 500 میکرومتر مکعب [µm³]


تبدیل پاینت (خشک ,ایالات متحده)به میکرومتر مکعب