رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پاینت (مایع ,ایالات متحده)

=   0,053 710 438 پک (خشک ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (مایع ,ایالات متحده) به پک (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود.


پاینت (مایع ,ایالات متحده)   ->   پک (خشک ,ایالات متحده)