پاینت (مایع ,ایالات متحده) -> پک (خشک ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (مایع ,ایالات متحده) به پک (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 پاینت (مایع ,ایالات متحده) = 0,053 710 437 960 956 پک (خشک ,ایالات متحده)تبدیل پاینت (مایع ,ایالات متحده)به پک (خشک ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پاینت (مایع ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پک (خشک ,ایالات متحده)'.