رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاینت (مایع ,ایالات متحده) به پک (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 پاینت (مایع ,ایالات متحده) = 0,053 710 437 960 956 پک (خشک ,ایالات متحده)


تبدیل پاینت (مایع ,ایالات متحده)به پک (خشک ,ایالات متحده)