پیکوآمپر -> V/اهم

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوآمپر به V/اهماستفاده شود: 1 پیکوآمپر [pA] = 0,000 000 000 001 V/اهم [V/Ω]تبدیل پیکوآمپربه V/اهم:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جریان الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پیکوآمپر [pA]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'V/اهم [V/Ω]'.