رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوآمپر به V/اهماستفاده شود: 1 پیکوآمپر [pA] = 0,000 000 000 001 V/اهم [V/Ω]


تبدیل پیکوآمپربه V/اهم