رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پیکوگرم بر میلی‌لیتر [pg/ml]

=   1,002 241 285 527 2×10-11 پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوگرم بر میلی‌لیتر به پوند بر گالون (بریتانیا)استفاده شود.


پیکوگرم بر میلی‌لیتر / pg/ml   ->   پوند بر گالون (بریتانیا) / lb/gal