رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پیکوژول [pJ]

=   0,006 241 506 4 گیگاالکترون‌ولت [GeV]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوژول به گیگاالکترون‌ولتاستفاده شود.


پیکوژول / pJ   ->   گیگاالکترون‌ولت / GeV