رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوژول به گیگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 پیکوژول [pJ] = 0,006 241 506 363 094 گیگاالکترون‌ولت [GeV]


تبدیل پیکوژولبه گیگاالکترون‌ولت