پیکوژول -> گیگاالکترون‌ولت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکوژول به گیگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 پیکوژول [pJ] = 0,006 241 506 363 094 گیگاالکترون‌ولت [GeV]تبدیل پیکوژولبه گیگاالکترون‌ولت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پیکوژول [pJ]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگاالکترون‌ولت [GeV]'.