پیکووبر -> میکرووبر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکووبر به میکرووبراستفاده شود: 1 پیکووبر [pWb] = 0,000 001 میکرووبر [µWb]تبدیل پیکووبربه میکرووبر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شار مغناطیسی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پیکووبر [pWb]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکرووبر [µWb]'.