رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پارسک به مایل (بین المللی)استفاده شود: 1 پارسک [pc] = 19 173 513 058 737 مایل (بین المللی) [mi]


تبدیل پارسکبه مایل (بین المللی)