رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پارسک به میلی‌متراستفاده شود: 1 پارسک [pc] = 30 856 778 200 000 000 000 میلی‌متر [mm]


تبدیل پارسکبه میلی‌متر