رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پارسک به نور-دقیقهاستفاده شود: 1 پارسک [pc] = 1 715 452,216 835 5 نور-دقیقه


تبدیل پارسکبه نور-دقیقه