رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به N/dm²استفاده شود: 1 پاسکال [Pa] = 0,01 N/dm²


تبدیل پاسکالبه N/dm²