رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به گیگاپاسکالاستفاده شود: 1 پاسکال [Pa] = 0,000 000 001 گیگاپاسکال [GPa]


تبدیل پاسکالبه گیگاپاسکال