رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پاسکال [Pa]

=   0,001 019 716 2 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود.


پاسکال / Pa   ->   کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع / kgf/dm²