رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود: 1 پاسکال [Pa] = 0,001 019 716 212 977 9 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]


تبدیل پاسکالبه کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع