پاسکال -> میلی‌متر جیوه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به میلی‌متر جیوهاستفاده شود: 1 پاسکال [Pa] = 0,007 500 615 050 434 1 میلی‌متر جیوه [mmHg]تبدیل پاسکالبه میلی‌متر جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پاسکال [Pa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلی‌متر جیوه [mmHg]'.

پاسکال -> میلی‌متر جیوه