رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاسکال به میلی‌متر جیوهاستفاده شود: 1 پاسکال [Pa] = 0,007 500 615 050 434 1 میلی‌متر جیوه [mmHg]


تبدیل پاسکالبه میلی‌متر جیوه