پاوند بر اینچ مربع -> میلیپاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاوند بر اینچ مربع به میلیپاسکالاستفاده شود: 1 پاوند بر اینچ مربع [psi] = 6 894 757 میلیپاسکال [mPa]تبدیل پاوند بر اینچ مربعبه میلیپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پاوند بر اینچ مربع [psi]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیپاسکال [mPa]'.