پاوند بر اینچ مربع -> پا جیوه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پاوند بر اینچ مربع به پا جیوهاستفاده شود: 1 پاوند بر اینچ مربع [psi] = 0,169 668 397 944 12 پا جیوه [ftHg]تبدیل پاوند بر اینچ مربعبه پا جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پاوند بر اینچ مربع [psi]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا جیوه [ftHg]'.