پک (بریتانیا) -> اینچ مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پک (بریتانیا) به اینچ مکعباستفاده شود: 1 پک (بریتانیا) [pk] = 554,838 865 583 24 اینچ مکعب [in³]تبدیل پک (بریتانیا)به اینچ مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پک (بریتانیا) [pk]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مکعب [in³]'.