پک (بریتانیا) -> مینیم (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پک (بریتانیا) به مینیم (ایالات متحده)استفاده شود: 1 پک (بریتانیا) [pk] = 147 572,726 846 04 مینیم (ایالات متحده)تبدیل پک (بریتانیا)به مینیم (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پک (بریتانیا) [pk]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مینیم (ایالات متحده)'.