رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پک (خشک ,ایالات متحده)

=   62,012 094 202 9 گیل (بریتانیا) [gi]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پک (خشک ,ایالات متحده) به گیل (بریتانیا)استفاده شود.


پک (خشک ,ایالات متحده)   ->   گیل (بریتانیا) / gi