رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتابیت SI به گیگابیتاستفاده شود: 1 پتابیت SI = 931 322,574 615 48 گیگابیت [Gb]


تبدیل پتابیت SIبه گیگابیت