رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتابیت به اگزابایتاستفاده شود: 1 پتابیت [Pb] = 0,000 122 070 312 5 اگزابایت [EB]


تبدیل پتابیتبه اگزابایت