رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتاهرتز به کیلوهرتزاستفاده شود: 1 پتاهرتز [PHz] = 1 000 000 000 000 کیلوهرتز [kHz]


تبدیل پتاهرتزبه کیلوهرتز