رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتاژول به الکترون‌ولتاستفاده شود: 1 پتاژول [PJ] = 6 241 506 363 094 000 000 000 000 000 000 000 الکترون‌ولت [eV]


تبدیل پتاژولبه الکترون‌ولت