رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پتاژول [PJ]

=   6,241 506 363 094 ×1033 الکترون‌ولت [eV]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتاژول به الکترون‌ولتاستفاده شود.


پتاژول / PJ   ->   الکترون‌ولت / eV