رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پتاژول به ژولاستفاده شود: 1 پتاژول [PJ] = 1 000 000 000 000 000 ژول [J]


تبدیل پتاژولبه ژول