رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پواز به میلیپاسکال ثانیهاستفاده شود: 1 پواز [P] = 100 میلیپاسکال ثانیه [mPas]


تبدیل پوازبه میلیپاسکال ثانیه