رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پواز به میلیپاسکال ثانیهاستفاده شود: 1 پواز [P] = 100 میلیپاسکال ثانیه [mPas]تبدیل پوازبه میلیپاسکال ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گران‌روی پویا'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پواز [P]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیپاسکال ثانیه [mPas]'.

تبدیل پوازبه میلیپاسکال ثانیه